Loading...

Laksana faraid bagi rumah milik bersama*

Soalan

Semua harta warisan si mati telah dibahagikan mengikut pembahagian faraid kecuali sebuah rumah kerana ia dikongsi dengan seorang anak si mati yang masih hidup.

Apakah status rumah ini sebagai harta warisan?

Bagaimanakah pelaksanaan faraid berkaitan dengan rumah ini, sekiranya anak si mati tidak mahu menjual rumah tersebut?

Mohon penjelasan untuk mengelakkan pergeseran antara adik beradik.

Jawapan

(Oleh Ustaz Haniff Hassan)

Jawapan yang tepat bagi soalan ini memerlukan butir terperinci mengenai:

• jenis rumah berkenaan (flat HDB atau privet)

• jenis pemilikan rumah (joint tenancy, tenancy-in-common dsb.)

• lokasi rumah (dalam atau luar negara)

• hubungan si anak dengan rumah (joint tenant, penghuni sah dsb.) Butiran di atas boleh mempunyai kesan yang besar dari sudut undang-undang sivil dan/atau hukum Islam bagi rumah itu sebagai harta warisan.

Tanpa butir-butir yang diperlukan, andaian perlu dibuat bagi menjawab soalan ini berdasarkan kebiasaan dan realiti setempat.

Dalam hal ini, andaian yang menjadi dasar jawapan di bawah ialah rumah yang dimaksudkan jenis HDB yang merupakan rumah kediaman majoriti orang Islam di Singapura dan tertakluk di bawah undang-undang sivil dan syariah di sini.

Jika andaian ini tidak bertepatan dengan fakta rumah ini, anda dicadangkan berjumpa dengan pihak peguam atau konsultan hartanah atau konsultan harta warisan untuk mendapatkan nasihat dan huraian yang tepat.

Dalam konteks Singapura, pemilikan rumah HDB yang dikongsi pembeliannya dengan penama lain wujud dalam dua bentuk:

• joint tenancy

• tenancy-in-common

Pemilikan joint tenancy

Jika jenis pemilikan rumah berkenaan ialah joint tenancy dan perkongsian si anak dalam pemilikan rumah sebagai joint tenant, undang-undang sivil menetapkan bahawa kesemua pemilikan rumah itu berpindah kepada si anak setelah kematian si mati.

Semua waris yang ada tidak mempunyai hak apa-apa ke atas rumah itu.

Dari segi hukum Islam pula, fatwa oleh Jawatankuasa Fatwa MUIS pada tahun 2008 berpendapat hanya 50% sahaja bahagian pemilikan rumah HDB jenis joint tenancy menjadi milik si anak sebagai joint tenant.

Baki 50% dari rumah itu adalah milik si mati dan menjadi harta warisan yang wajib dibahagikan antara waris-waris yang layak (termasuklah si anak yang telah pun mendapat 50% dari bahagian rumah sebagai joint tenant) atau mengikut wasiat, jika ada, kecuali jika si mati ada membuat pernyataan bahawa bahagian miliknya itu dijadikan pemberian kepada si anak (joint tenant) setelah kematian secara nuzuriyah atau hibah ruqba di dalam wasiat yang sah.

Nuzuriyah bermaksud pernyataan si mati dalam wasiat bahawa dia bernazar untuk memindahkan hak miliknya dari bahagian rumah itu, setelah kematiannya, kepada si anak (joint tenant) sebagai satu pemberian pada satu tempoh, sebagai contoh tiga hari, sebelum kematian.

Hibah ruqba pula bermaksud pernyataan si mati dalam wasiat bahawa dia memberikan bahagiannya dari rumah itu kepada si anak (joint tenant) dan berkuatkuasa pemberian ini, jika dia mati dahulu sebelum si anak. Tapi jika si anak (joint tenant) mati dahulu, bahagian yang diberi kembali semula kepada si mati. Dalam situasi ini, kedudukan hukum syariah dan sivil adalah sama.

Jika si mati tidak mempunyai wasiat sedemikian, maka terdapat konflik antara undang-undang sivil dan syariah tentang kedudukan rumah itu dan hak waris-waris.

Dalam konflik ini, undang-undang Singapura menentukan bahawa undang-undang sivil yang berkuatkuasa, iaitu rumah itu menjadi milik penuh si anak sebagai joint tenant.

Ini bermakna waris-waris tidak boleh memaksa si anak itu untuk menjual rumah berkenaan untuk membahagi-bahagikan bahagian yang dimiliki si mati secara faraid.

Pembahagian bahagian si mati kepada waris-waris yang lain terserah kepada budi bicara si anak (joint tenant).

Adalah diharapkan si anak (joint tenant) akur akan fatwa yang telah dikeluarkan sebagai memenuhi kewajipan seorang Muslim dalam memenuhi hukum faraid dalam Islam.

Jika si anak (joint tenant) secara sukarela akur untuk menerima 50% sahaja hak dari rumah itu dan baki 50% lagi adalah hak waris-waris yang layak, itu tidak bermakna sekalian waris perlu menuntut rumah itu dijual dengan segera hingga menyebabkan beliau berhadapan pelbagai kesulitan lain kerana hilang tempat berteduh dan perlu membeli rumah baru.

Islam anjurkan umatnya berlaku ihsan, lebih-lebih lagi kepada kerabat terdekat.

Dalam hal ini, semua pihak seharusnya duduk dan berbincang untuk cari jalan huraian yang bersifat menang-menang bagi semua. Sebagai contoh membenarkan si anak (joint tenant) untuk kekal tinggal di rumah itu sehingga ada alternatif tempat tinggal tanpa menyebabkan kesulitanpadanya.

Jika ini dapat dipersetujui, bahagian 50% milik si mati kekal menjadi hak segala waris yang layak dan dibahagikan sesama mereka hanya setelah rumah itu dijual pada masa depan.

Selama ia belum dijual, bahagian ini dianggap sebagai amanah yang disimpan oleh si anak (joint tenant) bagi pihak semua waris.

Perlu diperingatkan juga kepada si anak (joint tenant) bahawa sengaja menangguh-nangguh penjualan rumah tanpa alasan yang munasabah adalah salah di sisi agama kerana ia menafikan waris-waris untuk mendapatkan hak mereka.

Oleh kerana di sisi undang-undang si anak (joint tenant) adalah pemilik 100% rumah itu, waris-waris perlu beringat bahawa memaksa dia menjual rumah berkenaan atau menyulitkan beliau boleh menyebabkan dia menguatkuasakan haknya di sisi undang-undang sivil dan ini pastinya akan merugikan semua waris-waris yang lain juga.

Tenancy-in-common

Jenis pemilikan rumah jenis tenancy-in-common bermaksud rumah dimiliki bersama oleh si mati dan si anak dan peratus pemilikan rumah antara kedua-duanya telah ditetapkan sejak awal lagi dalam kontrak pembelian, sebagai contoh 50-50, 30-70, 70-30 dan sebagainya.

Dalam hal ini, si anak hanya mempunyai hak milik pada kadar yang telah ditetapkan dan ditambah dengan kadar yang layak dia terima sebagai waris dari kadar pemilikan si mati.

Tiada konflik antara undang-undang sivil dan syariah dalam soal pemilikan si mati dan pembahagian warisannya.

Namun sekali lagi dinyatakan, ini tidak bermakna yang semua waris mesti menuntut penjualan segera rumah itu hingga menyebabkan si anak yang berkongsi milik terhalau dari rumah berkenaan hingga menyebabkan kesulitan dalam hidupnya.

Tindakan ini pastinya bukan satu sikap ihsan.

Oleh itu, cadangan agar ahli waris bermusyawarah untuk mencari huraian yang saksama seperti yang dinyatakan di atas perlu diberi perhatian serius.

Saya mencadangkan anda dapatkan buku panduan terbitan Muis yang amat relevan dengan soalan ini yang bertajuk Guidelines for Muslims on Purchasing and Owning a HDB Property Under Joint Tenancy.

Anda boleh muat turun dari internet dengan melakukan carian menggunakan tajuk yang diberi.

*Berita Harian, 6 September 2013.